Klachtenreglement en Geschillencommissie

Description:
De Sterrekijker heeft zich voor een onafhankelijk oordeel aangesloten bij De Geschillencommissie

Het kan altijd een keer voorkomen: u bent niet tevreden over het werk van De Sterrekijker. Dan is het belangrijk dat u dat snel met ons bespreekt, zodat we gezamenlijk kunnen handelen. Hoe wij klachten afhandelen, leest u in onderstaand Klachtenreglement van De Sterrekijker.

Proces

In de meeste gevallen zal het voldoende blijken, wanneer u contact opneemt met desbetreffende pedagogisch medewerker, om samen uw klacht te bespreken.

Wanneer dit gesprek en de acties daaropvolgend niet tot tevredenheid stemmen, kunt u contact opnemen met Karina van Damme. Dit kan het makkelijkst via e-mail: karina@sterrekijkertexel.nl. Zij neemt dan contact met u op, om de situatie te bespreken en tot een oplossing te komen. 

Wanneer dit gesprek niet leidt tot een oplossing, kunt u terecht bij andere leden van het bestuur (de vennoten) om in gezamenlijk overleg het probleem op te lossen. Wij vragen u daarvoor uw klacht schriftelijk aan te leveren bij de vennoten via info@sterrekijkertexel.nl. Na ontvangst is het belangrijk dat het bestuur: 

  • de klacht zorgvuldig onderzoekt;
  • de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
  • de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
  • de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
  • de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
  • in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Wanneer ook dit niet tot een oplossing leidt, kunt u terecht bij een externe commissie. Voor een onafhankelijk oordeel heeft De Sterrekijker zich aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Brief Geschillencommissie

/Klachtenvrij certificaat 2021 BSO De Sterrekijker.pdf

/Klachtenvrij certificaat 2021 Peutergroep t Sterrekind.pdf

 

Klachtbehandeling

U heeft als gebruiker van onze peuterspeelgroep en/of onze buitenschoolse opvang, het wettelijk recht om u te wenden tot De geschillencommissie. Deze heeft procedures voor klachtbehandeling vastgelegd in een klachtenreglement.

Zij gaan er vanuit dat u uw klacht kenbaar heeft gemaakt aan de betreffende persoon of personen binnen de organisatie om zo te proberen, in gezamenlijk overleg, problemen op te lossen. Deze stap in het proces wordt dus ondersteund door de geschillencommissie. Wanneer u deze commissie inschakeld, zal er altijd worden gevraagd of u de klacht intern hebt geprobeerd op te lossen. Als dat niet het geval is, zult u in de meeste gevallen het advies krijgen om dat alsnog te doen. Het verplicht de geschillencommissie dan nog niet, tot het in behandeling nemen van de klacht. Wanneer partijen door bemiddeling niet nader tot elkaar zijn gekomen, zal de geschillencommissie het verzoek in behandeling nemen.

Uw klacht indienen

Hoe graag we het ook willen voorkomen, soms moet een geschil beslecht worden bij een externe commissie. Hoe dat precies in zijn werk gaat, staat in het Reglement Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

U kunt uw klacht bij voorkeur digitaal indienen. Zo kan de commissie uw klacht snel behandelen. Ga hiervoor naar het loket van de geschillencommissie

Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk. Heeft u nog verdere vragen dan kunt u ook telefonisch contact opnemen via 070-3105380.

Voor meer informatie kunt ook altijd naar http://www.degeschillencommissie.nl.

?