LRK nummers

Description:
Om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag is het LRK nummer belangrijk.

Om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag is de volgende informatie van belang.

Kinderopvang De Sterrekijker (Peuterspeelgroep ‘t Sterrekind en BSO De Sterrekijker)

Wilhelminalaan 20, 1791AN Den Burg

LRK-nummer KDV ('t Sterrekind): 117854748

LRK-nummer BSO (De Sterrekijker): 251480677

 

 

 

 

Protocollen

Description:
Bij De Sterrekijker is de veiligheid voor uw kind gewaarborgd.

 

Binnen De Sterrekijker worden verschillende protocollen gevolgd. Dit is nodig om bijvoorbeeld de veiligheid voor kinderen en medewerkers te waarborgen. Hieronder kunt u deze vinden en bekijken.

Pedagogisch werkplan BSO Sterrekijker april 2022.pdf

Pedagogisch werkplan peuterspeelgroep t Sterrekind april 2022.pdf

COVID19 protocol peutergroep en BSO 11-2-2021.pdf

Protocol Signalering Bijzonder Gedrag

Protocol Kindermishandeling Sterrekijker

Vierogenbeleid t Sterrekind.pdf

Beleid Veilige Gezonde Omgeving De Sterrekijker t Sterrekind 2022.pdf

Privacy-Statement-kinderopvang-STERREKIJKER.pdf

Daarnaast hanteren wij een standaard voor pedagogische coachingsuren en de uren van de pedagogisch beleidsmedewerker: 

Pedagogische coachingsuren en urenverantwoording beleidsmedewerker.pdf

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem contact op via de administratie.

 

Inspectierapporten

Description:
De GGD heeft inspectierapporten verstrekt voor KDV en BSO.

De GGD heeft inspectierapporten verstrekt voor KDV en BSO.

BSO De Sterrekijker inspectierapport 2022.pdf

BSO De Sterrekijker inspectierapport 2021.pdf

BSO De Sterrekijker inspectierapport 2020.pdf

BSO De Sterrekijker inspectierapport 2019.pdf

KDV Het Sterrekind inspectierapport 2022.pdf

KDV Het Sterrekind inspectierapport 2021.pdf

KDV Het Sterrekind inspectierapport 2020.pdf

KDV Het Sterrekind inspectierapport 2019.pdf

 

 

 

 

 

 

Klachtenreglement en Geschillencommissie

Description:
De Sterrekijker heeft zich voor een onafhankelijk oordeel aangesloten bij De Geschillencommissie

Het kan altijd een keer voorkomen: u bent niet tevreden over het werk van De Sterrekijker. Dan is het belangrijk dat u dat snel met ons bespreekt, zodat we gezamenlijk kunnen handelen. Hoe wij klachten afhandelen, leest u in onderstaand Klachtenreglement van De Sterrekijker.

Proces

In de meeste gevallen zal het voldoende blijken, wanneer u contact opneemt met desbetreffende pedagogisch medewerker, om samen uw klacht te bespreken.

Wanneer dit gesprek en de acties daaropvolgend niet tot tevredenheid stemmen, kunt u contact opnemen met Karina van Damme. Dit kan het makkelijkst via e-mail: karina@sterrekijkertexel.nl. Zij neemt dan contact met u op, om de situatie te bespreken en tot een oplossing te komen. 

Wanneer dit gesprek niet leidt tot een oplossing, kunt u terecht bij andere leden van het bestuur (de vennoten) om in gezamenlijk overleg het probleem op te lossen. Wij vragen u daarvoor uw klacht schriftelijk aan te leveren bij de vennoten via info@sterrekijkertexel.nl. Na ontvangst is het belangrijk dat het bestuur: 

  • de klacht zorgvuldig onderzoekt;
  • de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
  • de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
  • de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
  • de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
  • in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Wanneer ook dit niet tot een oplossing leidt, kunt u terecht bij een externe commissie. Voor een onafhankelijk oordeel heeft De Sterrekijker zich aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Brief Geschillencommissie

/Klachtenvrij certificaat 2021 BSO De Sterrekijker.pdf

/Klachtenvrij certificaat 2021 Peutergroep t Sterrekind.pdf

 

Klachtbehandeling

U heeft als gebruiker van onze peuterspeelgroep en/of onze buitenschoolse opvang, het wettelijk recht om u te wenden tot De geschillencommissie. Deze heeft procedures voor klachtbehandeling vastgelegd in een klachtenreglement.

Zij gaan er vanuit dat u uw klacht kenbaar heeft gemaakt aan de betreffende persoon of personen binnen de organisatie om zo te proberen, in gezamenlijk overleg, problemen op te lossen. Deze stap in het proces wordt dus ondersteund door de geschillencommissie. Wanneer u deze commissie inschakeld, zal er altijd worden gevraagd of u de klacht intern hebt geprobeerd op te lossen. Als dat niet het geval is, zult u in de meeste gevallen het advies krijgen om dat alsnog te doen. Het verplicht de geschillencommissie dan nog niet, tot het in behandeling nemen van de klacht. Wanneer partijen door bemiddeling niet nader tot elkaar zijn gekomen, zal de geschillencommissie het verzoek in behandeling nemen.

Uw klacht indienen

Hoe graag we het ook willen voorkomen, soms moet een geschil beslecht worden bij een externe commissie. Hoe dat precies in zijn werk gaat, staat in het Reglement Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

U kunt uw klacht bij voorkeur digitaal indienen. Zo kan de commissie uw klacht snel behandelen. Ga hiervoor naar het loket van de geschillencommissie

Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk. Heeft u nog verdere vragen dan kunt u ook telefonisch contact opnemen via 070-3105380.

Voor meer informatie kunt ook altijd naar http://www.degeschillencommissie.nl.

?

 

Foto's gemaakt bij De Sterrekijker

Description:
Er zijn bij De Sterrekijker de afgelopen tijd mooie foto's gemaakt en geven de sfeer goed weer.

Er zijn bij De Sterrekijker de afgelopen tijd mooie foto's gemaakt. Beelden die de sfeer vangen. Op deze foto's staan die kinderen waarvan ouders al eerder hebben aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben.

Voordat we deze foto's ter ondersteuning van onze visie gebruiken, leggen wij ze voor aan de betreffende ouders. Zelfs dan kunnen ouders hun toestemming intrekken. Zijn alle toestemmingsformulieren op dit punt door u ingevuld?